Monster Strike The Movie ปฐมบทแห่งการเริ่มต้น 720p

เรื่องย่อ
เป็นภาคที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ Monster Strike ที่ย้อนไปในวัยเด็กเมื่อ 4 ปีก่อน ของเนื้อเรื่องหลัก Monster Strike

สำรอง   Pcloud      Odrive